International betalen

Vanaf 1 februari 2014 zal er een gezamenlijke Europese betaalmarkt zijn (SEPA)
SEPA zal alleen nog maar gebruik kunnen maken van rekeningen met het IBAN-nummer.

Tip:

Zorg dat vanaf 1 januari 2013 controle en wijziging van de bankrekeningnummers van alle debiteuren en crediteuren gaat plaats vinden. Controleert u ook voor de administratieve software en of de software provider automatisch ook voor een aanpassing voor het internetbankieren zorg draagt.Vanaf 1 februari 2014 zal er een gezamenlijke Europese betaalmarkt zijn (SEPA)
SEPA zal alleen nog maar gebruik kunnen maken van rekeningen met het IBAN-nummer.

Tip:

Zorg dat vanaf 1 januari 2013 controle en wijziging van de bankrekeningnummers van alle debiteuren en crediteuren gaat plaats vinden. Controleert u ook voor de administratieve software en of de software provider automatisch ook voor een aanpassing voor het internetbankieren zorg draagt.


Overgangsregeling erfbelasting op vruchtgebruik.

Inkomstenbelasting

Indien ouders hun woning hebben overgedragen aan hun kinderen en zelf het zelfgebruik van de woning houden en er dus blijven wonen, dan valt de waarde aangroei in de toekomst onder de erfbelasting.
Als tegemoetkoming is er een overgangsregeling in de maak voor reeds bestaande gevallen.


Vermogensetikettering tweede woning:

Ondernemers.

Indien een ZZP’-er of free lance consultant een appartement of studio aanschaft in de buurt van de plaats waar regelmatig gewerkt wordt, dan kan deze tweede woning als bedrijfsvermogen worden aangemerkt als er een duidelijk verband is tussen het elders werken en het aanhouden van de woning daar.
In geval iemand standby moet zijn is dat duidelijk aan de orde.


Limitering infokap

Ondernemers.

De Hoge Raad heeft in een recent arrest bepaald dat winstuitdeling aan directeuren, groot aandeelhouders gelimiteerd kunnen zijn. Onttrekking van vermogen aan de onderneming met de be­doeling om de aandeelhouder / directeur te bevoordelen, kan dus als verkapte winstuitdeling worden beperkt en dus ook de belastingen over die voordelen.


Uitbreiding werkgeversbegrip.

Ondernemers.

Indien werknemers die een arbeidsovereenkomst hebben met een andere werkgever permanent gedetacheerd zijn bij een andere onderneming, dan kan het bedrijf waar deze personen zijn gede­tacheerd onder omstandigheden ook als werkgever worden aangemerkt.
Dit speelt bijvoorbeeld bij bedrijfsoverdrachten.


De kinderopvang toeslag zal vanaf 2012 niet meer met terugwerkende kracht kunnen worden aangevraagd. Let U dus op een tijdige aanvraag.

Algemeen.

Rentevergoeding vervalt:
Met ingang van 2012 zal geen rente meer worden vergoed over te veel betaalde belasting.
Let u dus goed op dat u niet te veel betaalt op voorlopige aanslagen. Bij twijfel kan altijd een verzoekschrift voor vermindering worden ingediend.


Aftrek definitieve studieschuld pas mogelijk 10 jaar na het ontvangen van eerste studiefinanciering

Inkomstenbelasting.

Aftrek definitieve studieschuld pas mogelijk 10 jaar na het ontvangen van eerste studiefinanciering.
Uitspraak Hof Arnhem - 10/00567 (BS1139) - [30-08-2011]

Hof Arhem oordeelt dat de studente die haar studie zonder diploma heeft beëindigt met de aftrek van de studieschuld moet wachten tot het jaar waarin het 10 jaar geleden is dat zij haar eerste studiefinanciering heeft ontvangen.


Geen belastbaar loon als werkgever schadevergoedingvordering overneemt en de waarde meteen uitbetaalt

Loonbelasting.
Geen belastbaar loon als werkgever schadevergoedingvordering overneemt en de waarde meteen uitbetaalt

Uitspraak Rechtbank Leeuwarden - 10/1003 (BR6867) - [31-08-2011]
De door de Politieregio overgenomen vordering van een schadevergoeding wordt volgens Rechtbank Leeuwarden ondanks dat deze een op geld te waarderen voordeel is naar algemene maatschappelijke opvattingen niet als een beloningsvoordeel ervaren.


Terecht overdrachtsbelasting afgedragen omdat de Wijzigingswet NSW niet ziet op verkrijgingen ná 1 juni 2007

Wet op de belastingen van rechtsverkeer.
Terecht overdrachtsbelasting afgedragen omdat de Wijzigingswet NSW niet ziet op verkrijgingen ná 1 juni 2007

Uitspraak Hof Arnhem - 10/00446 (BS1153) - [30-08-2011]
Hof Arnhem sluit aan bij het oordeel van de Rechtbank dat een beroep op de Wijzigingswet NSW niet mogelijk is omdat belanghebbende en zijn echtgenote de onroerende zaak niet vóór de wetswijziging van 1 juni 2007 in eigendom hebben verkregen. De overdrachtsbelasting is derhalve terecht afgedragen.


Doorwerking melding betalingsonmacht betekent dat kennelijk onbehoorlijk bestuur aannemelijk moet worden

Formeel belastingrecht.
Doorwerking melding betalingsonmacht betekent dat kennelijk onbehoorlijk bestuur aannemelijk moet worden

Conclusie Advocaat-Generaal - 11/01496 (BR7065) - [03-08-2011]
Advocaat-Generaal betoogt dat als de melding betalingsonmacht doorwerkt wanneer de bestuurder opzettelijk onjuiste aangiften heeft gedaan, de ontvanger aannemelijk moet maken dat er sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur en dat de belastingschuld hierdoor niet is betaald.