DGA en auto van de zaak.

Voor directeuren-grootaandeelhouders (DGA) is de gebruikelijk loon regeling in de Wet Loonbelasting van kracht. Vanwege de invoering van de werkkostenregeling per 1 januari 2015 zijn alle afspraken met betrekking tot gebruikelijk loon en bijkomende regelingen voor een DGA vervallen. 

Tip:
Controleer of er nieuwe afspraken gemaakt moeten worden en of het gebruikelijk loon nog wel op hetzelfde niveau ligt. Let op dat de bijtelling voor het privé gebruik van de ter beschikking gestelde auto meegeteld wordt voor het gebruikelijk loon niveau. Ook een vergoeding voor de ZVW premie kan tot een verhoging van het belastbare gebruikelijk loon leiden.


Vergoedingen en verstrekkingen in de loonsfeer

Per 1 januari 2015 wordt de werkkostenregeling alsnog definitief ingevoerd.

Deze regeling is ter vervanging van de onbelaste verstrekkingen of vergoedingen die werkgevers aan hun werknemers volgens de Wet Loonbelasting kunnen geven. Met een aantal besluiten worden de mogelijkheden van de oude nog bestaande regeling verder beperkt. Nieuw is echter dat de zogenaamde intermediaire kosten als vaste vergoeding kunnen worden gegeven in plaats van op basis van periodieke declaratie.

Daar zijn wel voorwaarden aan  verbonden, maar de administratieve last wordt met deze regeling wel verminderd.


Vermijd belastingschulden

In 2014 zal de heffingsrente die de Ontvanger over openstaande belastingschulden in rekening brengt worden vastgesteld op 4% voor de Inkomstenbelasting en 8% voor de Vennootschapsbelasting. Deze nieuwe systematiek voor de heffingsrente volgt die van de wettelijke rente zoals die al vele jaren geldt.

Aan het begin van het jaar zal u dus rekening moeten houden met een juiste voorlopige aanslag en in de tweede helft van het jaar zal dit nog een keer moeten worden gecontroleerd, zodat een eventuele aanvullende voorlopige aanslag kan worden aangevraagd.


Giften

Giften aan culturele instellingen kunnen tot 1 januari 2018 worden gedaan met de extra aftrek (multiplier giftenaftrek). Dat is een jaar extra voor de verhoging.

Culturele (ANBI) instellingen komen hiervoor in aanmerking. De bedragen kunnen in de inkomstenbelasting met 25% en in de vennootschapsbelasting met 50% worden verhoogd.


Eenmalige extra inkomsten uit de B.V.

Na invoering van de zogenaamde Flex B.V. wetgeving is er de mogelijkheid het aandelen kapitaal aan te passen. De B.V. kan zijn aandelen kapitaal in trekken en uitkeren aan de aandeelhouders.
Let wel op dat er een hoofdelijke aansprakelijkheidstermijn geldt van 5 jaren.
Er moet dus risico mijdend te werk worden gegaan.


Leven testament

Een dergelijke testament vorm ziet toe op regelingen tijdens uw leven.
Dit kan van belang zijn voor oudere alleenstaanden. Indien er geen familieleden zijn of direct betrokkenen die op kunnen komen voor de zorgbelangen als dat nodig is, dan kan dat tot zeer ongewenste persoonlijke situaties leiden door het ingrijpen van instanties.

Verder is dit ook voor belang van ondernemers ( in de besloten vennootschap sfeer en ZZP-ers ).
In feite is dat testament dan een handleiding voor wat er dient te gebeuren indien de ondernemer plotseling weg valt.


Belang van WOZ

Ga goed na of de WOZ aanslag niet te hoog is.
Dat scheelt niet alleen voor de bijtelling in de Inkomstenbelasting voor de eigen woning regeling of in Box III, maar door koppelingen zijn er een aantal heffingen die ook aan deze waarde worden opgehangen en sinds een jaar wordt de erfbelasting automatisch over de WOZ waarde geheven. Vooral dat laatste kan fors belasting extra kosten als die waarde te hoog is.


Werkkostenregeling 2014

Recent is er besloten om de werkkostenregeling die de huidige (kantine) regeling moet gaan vervangen voor werknemers, nog niet zal worden ingevoerd in 2014. Deze werkkostenregeling bestaat uit een vast percentage van de loonsom dat alle andere vergoedingen voor werknemers in een keer zou moeten vervangen.

In de praktijk blijkt 1,5% van de fiscale loonsom veel te mager. Daarnaast zijn er uitzonderingen, waardoor het feitelijk zeer ingewikkeld wordt in plaats van eenvoudiger. Daarom is de invoering van deze regeling voorlopig met één jaar uitgesteld.


Kosten monumentenpand niet altijd aftrekbaar

Eigenaren van een geregistreerd rijksmonument moeten goed in de gaten houden of gemaakte kosten voor dat pand op basis zijn van gewoon onderhoud en instandhouding of voor vernieuwing.

Wordt bijvoorbeeld een volledig nieuwe moderne badkamer met vloerverwarming aangebracht, dan is dat een vernieuwing en zijn deze kosten niet aftrekbaar.Eigenaren van een geregistreerd rijksmonument moeten goed in de gaten houden of gemaakte kosten voor dat pand op basis zijn van gewoon onderhoud en instandhouding of voor vernieuwing.

Wordt bijvoorbeeld een volledig nieuwe moderne badkamer met vloerverwarming aangebracht, dan is dat een vernieuwing en zijn deze kosten niet aftrekbaar.


Inspecteur der Belastingen aansprakelijk

Recent is een Inspecteur veroordeeld tot vergoeding van een immateriële schadevergoeding aan een belastingplichtige, omdat de Inspecteur geen redelijk termijn in acht had genomen voor de afhandeling.

De uitspraak van het Hof is opmerkelijk, omdat er een beroepprocedure liep vanwege het feit dat de belastingplichtige een buitenlandse bankrekening had verzwegen. Het beroep werd nota bene ongegrond verklaard door het Hof.
Ondanks de ongegrond verklaring van het ingestelde beroep werd aan deze in België wonende belastingplichtige wel een immateriële schadevergoeding toegekend, omdat de behandeling te lang geduurd had.Recent is een Inspecteur veroordeeld tot vergoeding van een immateriële schadevergoeding aan een belastingplichtige, omdat de Inspecteur geen redelijk termijn in acht had genomen voor de afhandeling.

De uitspraak van het Hof is opmerkelijk, omdat er een beroepprocedure liep vanwege het feit dat de belastingplichtige een buitenlandse bankrekening had verzwegen. Het beroep werd nota bene ongegrond verklaard door het Hof.
Ondanks de ongegrond verklaring van het ingestelde beroep werd aan deze in België wonende belastingplichtige wel een immateriële schadevergoeding toegekend, omdat de behandeling te lang geduurd had.